لطفا از اطلاعات زیر جهت واریز وجه استفاده کنید.

حتما بعد از واریز وجه اطلاعات سفارش و شماره فیش را از طریق روشهای زیر برای ما ارسال نمایید:

info@hediesara.com

نام بانکشماره حسابشماره کارتنام دارنده حساب
پارسیان800-1101357-66221-0611-0175-4531مهدی زنبلی
ملت45628070316104-3372-1991-5723مهدی زنبلی
ملی03037011070046037-9918-2572-9472مهدی زنبلی

Web Analytics